Informacje dla autorów artykułów
 1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji wyłącznie niepublikowane wcześniej teksty poświęcone problematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny finansów.
 2. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (e-mail na adres aleksander.mercik@ue.wroc.pl) oraz 2 egzemplarzy wydruku komputerowego wraz z dokumentami: oświadczeniem Autora oraz (w przypadku pracy zbiorowej) oświadczeniem o współautorstwie na adres:
  Katedra Bankowości 
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 WROCŁAW
 3. Wydruk powinien być wykonany na papierze A4 z odstępem 1,5 między wierszami w objętości (łącznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literaturą) do 25 stron maszynopisu. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.
 4. Do tekstu na końcu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim wraz z tytułem artykułu po angielsku oraz danymi autora. Streszczenia powinny zawierać słowa kluczowe.
 5. Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim. Lingwistyczne opracowanie artykułu pozostawione jest jednak w gestii autora, ponieważ redaktorzy nie sprawdzają artykułów pod kątem językowym. Do artykułu w języku angielskim należy dołączyć DODATKOWE oświadczenie, stwierdzające że artykuł został sprawdzony przez native speakera.
 6. Symbole, znaki specjalne i in. powinny być objaśnione na marginesie w sposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe mają być złożone pismem prostym, a które pochyłym lub półgrubym. Symbole algebraiczne macierzy i wektorów należy podkreślić grubą linią. Konieczne też jest rozróżnienie litery „l” od 1 i litery „O” od 0.
 7. Przypisy wyjaśniające tekst należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście – przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła, na końcu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (ułożonej w porządku alfabetycznym) należy podawać:
  1. w odniesieniu do pozycji książkowych – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania;
  2. w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;
  3. w odniesieniu do artykułów z czasopism – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer czasopisma;
  4. w przypadku korzystania z internetu należy podać adres i datę dostępu.

  Przywołując dane liczbowe, należy podawać źródło ich pochodzenia (łącznie z numerem strony).

 8. W przypadku, gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych prowadzonych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła finansowania.
 9. Warunkiem przyjęcia tekstu do oceny i dalszego opracowania jest podanie przez autora pełnych danych adresowych wraz z numerem telefonicznym i adresem e-mail (na oddzielnej kartce przy składaniu wydrukowanych wersji oraz w mailu przy wysyłaniu artykułu w wersji elektronicznej), a także notki afiliacyjnej zawierającej tytuł naukowy oraz nazwę uczelni lub innej jednostki (tylko jedna jednostka). Dane afiliacyjne mogą zostać zamieszczone w opublikowanych tekstach.
 10. Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na łamach czasopisma „FINANSE”, lecz przygotowane przez autora w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.
 11. Materiały zamieszczone w „FINANSACH” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
 12. Redakcja nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów autorskich.
 13. Redakcja podkreśla, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). W przypadku współautorstwa konieczne jest złożenia oświadczenia o współautorstwie, które dostępne jest na stronie Komitetu.
FORMULARZ recenzji artykułów zgłaszanych do czasopisma FINANSE.
Pobierz
Procedura recenzowania artykułów złożonych do publikacji w czasopiśmie FINANSE
 1. Procedura recenzowania artykułów w Czasopiśmie FINANSE Komitetu Nauk o Finansach PAN oparta jest na Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce wydanych przez MNiSW w 2011 roku.
 2. Artykuły podlegają podwójnej recenzji tzn. kierowane są do dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Recenzje są „podwójnie ślepe”, tzn. recenzent nie zna autora/autorów, autor/autorzy nie zna/nie znają recenzentów.
 4. Redakcja dba o to, aby w procedurze recenzowania nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy autorem / autorami a recenzentami.
 5. Przy wyborze recenzentów Redakcja kieruje się dopasowaniem specjalizacji recenzentów do merytorycznej treści artykułu.
 6. Recenzenci mogą odrzucić artykuł, skierować artykuł do poprawy lub go przyjąć.
 7. Artykuły są przyjmowane do druku w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
 8. Redakcja oraz recenzenci zwracają uwagę na śledzenie i w przypadku zaistnienia, demaskowanie zjawisk „ghostwriting” oraz „guest authorship”.
 9. W przypadku współautorstwa konieczne jest wypełnienie oraz podpisanie przez wszystkich autorów oświadczenia o współautorstwie mającego na celu zminimalizować zjawiska „ghostwriting” oraz „guest authorship”.
FORMULARZ recenzji artykułów zgłaszanych do czasopisma FINANSE.
Pobierz
Recenzenci
2016 / 2017

Dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Alińska – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Jan Bednarczyk – Politechnika Świętokrzyska

Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Berent – SGH

Prof. dr hab. Janusz Bilski – UŁ

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski – UTH w Radomiu

Prof. dr hab. Mirosława Capiga – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Dorota Dobija – Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – UMK

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – USz

Prof. dr hab. Marian Górski – UW

Dr hab. prof. nadzw. Wiesław Gumuła – UJ

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – SGH

Prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska, USz

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz – SGH

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu

Dr hab. prof. nadzw. Maria Jastrzębska – UG

Dr hab. prof. nadzw Jan Koleśnik – SGH

Prof. dr hab. Dorota Korenik – UE we Wrocławiu

Dr hab. Grzegorz Kotliński – UE w Poznaniu

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Kuziak – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Teresa Lubińska – USz

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – UŁ

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – SGH

Prof. dr. hab. Jerzy Nowakowski – SGH

Prof. dr hab. Teresa Orzeszko – UE we Wrocławiu

Prof. dr. hab. Janusz Ostaszewski – SGH

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – UE w Krakowie

Dr hab. Małgorzata Pawłowska – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Perez – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Irena Pyka – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Sławiński – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Szołno-Koguc – UMCS

Dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska – USz

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – USz

Dr. dr hab. prof. nadzw. Anna Zamojska – UG

Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Zombirt – UJ

2014 / 2015

Prof. dr hab. Wiesław Dębski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Warszawie

Dr hab. Danuta Dziawgo, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Alfred Janc – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Prof. Marcin Kacperczyk – Imperial College London

Prof. dr hab. Teresa Lubińska – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Sławiński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Wanda Sułkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Marian Żukowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2012 / 2013

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – US

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – US

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – UMK

Prof. dr hab. Wiesław Dębski – UŁ

Prof. dr hab. Teresa Famulska – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – US

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Stanisaw Kasiewicz, SGH

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH

Dr hab. prof. nadzw. Monika Marcinkowska – UŁ

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – SGH

Dr hab. prof. nadzw. Leszek Pawłowicz – UG

Prof. dr hab. Bogusław Pietrrzak – SGH

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska, UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Oskar Starzeński – GWSH w Katowicach

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – UMCS

Prof. dr hab. Marian Żukowski – KUL

2011

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – SGH

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – SGH

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – SGH

2010

Prof. dr hab. Teresa Famulska, UE w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, US

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH

2009

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – UMK

Prof. dr hab. Teresa Famulska – UE w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, US

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, SGH

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, UE w Krakowie

Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak, SGH

Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak, UŁ

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS

Prof. dr hab. Stanisław Wieteska, UŁ