Procedura recenzowania artykułów złożonych do publikacji w czasopiśmie FINANSE
  1. Procedura recenzowania artykułów w Czasopiśmie FINANSE Komitetu Nauk o Finansach PAN oparta jest na Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce wydanych przez MNiSW w 2011 roku.
  2. Artykuły podlegają podwójnej recenzji tzn. kierowane są do dwóch niezależnych recenzentów.
  3. Recenzje są „podwójnie ślepe”, tzn. recenzent nie zna autora/autorów, autor/autorzy nie zna/nie znają recenzentów.
  4. Redakcja dba o to, aby w procedurze recenzowania nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy autorem / autorami a recenzentami.
  5. Przy wyborze recenzentów Redakcja kieruje się dopasowaniem specjalizacji recenzentów do merytorycznej treści artykułu.
  6. Recenzenci mogą odrzucić artykuł, skierować artykuł do poprawy lub go przyjąć.
  7. Artykuły są przyjmowane do druku w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
  8. Redakcja oraz recenzenci zwracają uwagę na śledzenie i w przypadku zaistnienia, demaskowanie zjawisk „ghostwriting” oraz „guest authorship”.
  9. W przypadku współautorstwa konieczne jest wypełnienie oraz podpisanie przez wszystkich autorów oświadczenia o współautorstwie mającego na celu zminimalizować zjawiska „ghostwriting” oraz „guest authorship”.
FORMULARZ recenzji artykułów zgłaszanych do czasopisma FINANSE.
Pobierz