Informacje dla autorów artykułów
 1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji wyłącznie niepublikowane wcześniej teksty poświęcone problematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny finansów.
 2. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (e-mail na adres aleksander.mercik@ue.wroc.pl) oraz 2 egzemplarzy wydruku komputerowego wraz z dokumentami: oświadczeniem Autora oraz (w przypadku pracy zbiorowej) oświadczeniem o współautorstwie na adres:
  Katedra Bankowości 
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 WROCŁAW
 3. Wydruk powinien być wykonany na papierze A4 z odstępem 1,5 między wierszami w objętości (łącznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literaturą) do 25 stron maszynopisu. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.
 4. Do tekstu na końcu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim wraz z tytułem artykułu po angielsku oraz danymi autora. Streszczenia powinny zawierać słowa kluczowe.
 5. Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim. Lingwistyczne opracowanie artykułu pozostawione jest jednak w gestii autora, ponieważ redaktorzy nie sprawdzają artykułów pod kątem językowym. Do artykułu w języku angielskim należy dołączyć DODATKOWE oświadczenie, stwierdzające że artykuł został sprawdzony przez native speakera.
 6. Symbole, znaki specjalne i in. powinny być objaśnione na marginesie w sposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe mają być złożone pismem prostym, a które pochyłym lub półgrubym. Symbole algebraiczne macierzy i wektorów należy podkreślić grubą linią. Konieczne też jest rozróżnienie litery „l” od 1 i litery „O” od 0.
 7. Przypisy wyjaśniające tekst należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście – przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła, na końcu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (ułożonej w porządku alfabetycznym) należy podawać:
  1. w odniesieniu do pozycji książkowych – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania;
  2. w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;
  3. w odniesieniu do artykułów z czasopism – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer czasopisma;
  4. w przypadku korzystania z internetu należy podać adres i datę dostępu.

  Przywołując dane liczbowe, należy podawać źródło ich pochodzenia (łącznie z numerem strony).

 8. W przypadku, gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych prowadzonych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła finansowania.
 9. Warunkiem przyjęcia tekstu do oceny i dalszego opracowania jest podanie przez autora pełnych danych adresowych wraz z numerem telefonicznym i adresem e-mail (na oddzielnej kartce przy składaniu wydrukowanych wersji oraz w mailu przy wysyłaniu artykułu w wersji elektronicznej), a także notki afiliacyjnej zawierającej tytuł naukowy oraz nazwę uczelni lub innej jednostki (tylko jedna jednostka). Dane afiliacyjne mogą zostać zamieszczone w opublikowanych tekstach.
 10. Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na łamach czasopisma „FINANSE”, lecz przygotowane przez autora w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.
 11. Materiały zamieszczone w „FINANSACH” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
 12. Redakcja nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów autorskich.
 13. Redakcja podkreśla, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). W przypadku współautorstwa konieczne jest złożenia oświadczenia o współautorstwie, które dostępne jest na stronie Komitetu.
FORMULARZ recenzji artykułów zgłaszanych do czasopisma FINANSE.
Pobierz