Nr 1 (10) 2017
Maciej Cieślukowski
Nauka o finansach publicznych w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju
Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg
Efektywność transferów wyrównawczych pomiędzy sektorem rządowym a samorządowym w Polsce
Agata Adamska
Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej
Magdalena Redo
Niekeynesowska zależność pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego a wielkością dochodów i wydatków publicznych (w relacji do PKB) w latach 2001–2015 w 11 państwach Europy Środkowo- Wschodniej należących do Unii Europejskiej
Krystyna Brzozowska
Inwestorzy instytucjonalni na globalnym rynku funduszy infrastrukturalnych
Tomasz Miziołek, Artur A. Trzebiński
Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury
Tomasz Sosnowski, Anna Wawryszuk-Misztal
Trafność prognoz wyniku finansowego i ich wpływ na zmiany wartości rynkowej nowych spółek giełdowych
Katarzyna Mamcarz
Cena złota i rynek akcji jako podstawowe determinanty kursów akcji kopalni złota
Piotr Bajak
Wpływ emisji obligacji korporacyjnych na wartość dodaną przedsiębiorstwa
Marcin Flotyński
Comparison of the results of long and short straddle option strategies on the WIG20 during 2005–2015
Łukasz Kurowski, Karol Rogowicz
Stabilność finansowa i napięcia w systemie finansowym w środowisku ujemnych stóp procentowych
Marcin Karol Izbrandt
Wpływ poziomu stóp procentowych oraz wielkości luki Taylora na prawdopodobieństwo bankructwa banków w Polsce
Katarzyna Włosik
Rynek kredytowy w Polsce w obliczu niskich stóp procentowych
Krzysztof Świeszczak
Akceleratory przedsiębiorczości tworzone przez banki jako instytucjonalna forma wsparcia sektora FinTech
Grzegorz Strupczewski
Ryzyko cybernetyczne jako wyzwanie dla branży ubezpieczeń w Polsce i na świecie
Paweł Wnuczak
Metoda kolejnych przybliżeń w optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstwa
Nina Dubiel
Ryzyko transakcji z odroczonym terminem płatności a egzekucja administracyjna
Małgorzata Olszak, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska
Macroprudential policy effect on the link between lending and capital ratio – the role of economic development and capital-account openness
Łukasz Bryl
Intangible assets disclosure by Polish enterprises
Olga Gadomska, Marcin Karol Izbrandt, Katarzyna Włosik
Stock recommendations – an analysis of usefulness
Iwona Sobol
Mudaraba term deposits in Islamic banking – the crucial aspects
Małgorzata Zaleska
Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN
Piotr Bolibok, Jan Koleśnik
Jubileusz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
Jerzy Węcławski
Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów
Włodzimierz Szpringer
Recenzja książki: „Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, Autor: Krzysztof Waliszewski