Zadłużenie zagraniczne i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1970-2008
Piotr Misztal
Politechnika Radomska

Celem niniejszego opracowania była analiza związku przyczynowo skutkowego między zadłużeniem zagranicznym (kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego) i wzrostem gospodarczym Polsce w okresie 1970-2008. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (model wektorowej autoregresji – VAR). Wszystkie dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodziły z baz statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD).
Na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej związku przyczynowo-skutkowego między zadłużeniem zagranicznym (kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego) i wzrostem gospodarczym w Polsce w okresie 1970-2008 można wskazać na kilka kluczowych wniosków. Po pierwsze, w analizowanym okresie występowała stosunkowo istotna zależność liniowa między zmianą wysokości kosztów obsługi długoterminowego zadłużenia zagranicznego i rozmiarami PKB w Polsce. Ponadto, na podstawie oszacowań modelu VAR potwierdzono negatywne oddziaływanie kosztów związanych z obsługą długu zewnętrznego na rozmiary PKB w Polsce w badanym okresie. Z drugiej strony, stwierdzono również, iż jednym z najistotniejszych czynników determinujących wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1970-2008 był eksport towarów. Wyniki badań ujawniły także że zmiany kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego Polski wyjaśniały w około 3,5% zmienność produktu krajowego brutto w Polsce, a zmiany eksportu wyjaśniały blisko 15,5% zmienności produktu krajowego brutto po upływie roku od szokowej zmiany danego czynnika.