Wpływ rynku płatności elektronicznych na ograniczenie szarej strefy
Artur Borcuch
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Streszczenie

Szara strefa to obszar, który utrudnia sprawne i efektywne funkcjonowanie gospodarki. Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do istnienia szarej strefy jest występowanie pieniądza gotówkowego w gospodarce. Ograniczania szarej strefy należy poszukiwać w rozwoju płatności elektronicznych (e-płatności)

Rozwój obszaru płatności elektronicznych w gospodarce napotyka na wiele barier. Najczęściej są nimi: słabo rozwinięta infrastruktura, niechęć ze strony społeczeństwa do e-płatności oraz wykluczenie finansowe. Niezbędne zatem stają się wszelkie działania realizowane zarówno przez bank centralny jak i organizacje kartowe, wspierające rozwój e-płatności w gospodarce.

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że minimalizacja obiegu pieniądza gotówkowego w gospodarce istotnie przyczynia się do zmniejszenia szarej strefy. W artykule podjęto również próbę przeanalizowania następującej hipotezy: im większa jest strefa płatności elektronicznych, tym mniejsza jest szara strefa występująca w danym kraju.

Słowa kluczowe: Szara strefa, płatności elektroniczne, pieniądz

Summary

The shadow economy is the area that simplify the smooth and effective functioning of the economy. An important factor that contributes to the existence of the shadow economy is the presence of cash in the economy. Reduction of the shadow economy should be sought in the development of electronic payments (e-payments).

The development of the area of electronic payments in the economy encounter many barriers. These are: poor infrastructure, the reluctance of the society to e-payments and financial exclusion. Central bank and payment organizations should support the development of e-payments in the economy.

The purpose of this article is to show that minimizing the circulation of cash in the economy contributes significantly to reducing the shadow economy. The article also attempts to explore the following hypothesis: the larger the area of electronic payments, the lower the shadow economy occurs in the economy.

Key words: Shadow economy, electronic payments, money