Pożądane cechy nowoczesnych bankowych regulacji nadzorczych
Jan Koleśnik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych, pożądanych cech nowoczesnych regulacji nadzorczych, które zapewnią, możliwość nie tylko skutecznej eliminacji zagrożenia zachwiania stabilności sektora oraz ochrony klientów banków przed nadmiernym ryzykiem, ale także sprawią, iż rozwój systemu bankowego nie zostanie zahamowany, czy ograniczony. Obok takich pożądanych cech regulacji jak elastyczność, neutralność, czy niskie koszty wdrażania, szczególne miejsce zostało poświęcone w artykule problemowi antycykliczności regulacji.
W artykule jako metodę badawczą zastosowano analizę polskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu oraz istniejących i projektowanych regulacji nadzorczych.