Perspektywy wdrożenia międzynarodowych norm płynności dla banków
Paweł Niedziółka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Słowa kluczowe: normy płynności, stabilność finansowa

Streszczenie

Kryzys wykazał, że płynność należy badać na poziomie mikro (tzn. pojedynczego banku), gdyż brak wzajemnego zaufania między bankami sprawia, że nie następuje transfer środków od podmiotów z nadpłynnością w kierunku tych, które odznaczają się niedoborem płynności. Skoro zatem, kluczowy dla płynności banku warunek utrzymania płynności w postaci „zdolności pozyskiwania funduszy na sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów, jak również zdolność do generowania dodatniego salda przepływów pieniężnych w określonym horyzoncie czasowym”, nie jest spełniony, powrócić należy do rozwiązań leżących u podstaw współczesnej bankowości, a odwołujących się do konieczności utrzymania struktury bilansu, zapewniającej zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań w określonym horyzoncie czasowym. Temu służą normy LCR oraz NSFR, wdrażane pod auspicjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Niniejszy artykuł ma na celu ich prezentację oraz ocenę z perspektywy polskiego sektora bankowego.

Prospects for the implementation of international liquidity standards for banks

Keywords: liquidity standards, financial stability

Summary
The crisis has demonstrated that liquidity should be examined at the micro level (i.e from the perspective of a single bank), the absence of mutual trust among banks makes there is no transfer of funds from entities with excess liquidity in the direction of those who are in a shortage of it. Since then, a key condition for the liquidity of the bank liquidity in the form of “ability to raise funds to finance the unexpected withdrawal of deposits, as well as the ability to generate positive net cash flow in a specified time horizon,” is not satisfied, one has to return to the solutions of the underlying contemporary banking and referring to the need to maintain a balance sheet structure, providing the ability to regulate the current obligations in a specified time horizon. LCR and NSRF implemented under the auspices of the Basel Committee on Banking Supervision are dedicated to fulfil the a/m goal,. This article is aimed at their presentation and evaluation from the perspective of the Polish banking sector.