Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego jako czynnik kształtujący rozwój i funkcjonowanie rynków kapitałowych
Iwona Chojecka

Słowa kluczowe: zasady uczciwego obrotu giełdowego, rynek kapitałowy, uczestnik rynku kapitałowego, organizator rynku kapitałowego, corporate governance

Streszczenie

W artykule podjęto się próby zdefiniowania zasad uczciwego obrotu giełdowego („ZUOG”) oraz scharakteryzowano pola naruszeń tych zasad. Artykuł stanowi analizę naruszeń ZUOG w celu zaprezentowania wpływu tych naruszeń na rozwój i funkcjonowanie rynków kapitałowych. Analiza skutków naruszeń ZUOG dla rynków kapitałowych została przeprowadzona z uwzględnieniem naruszeń dokonanych przez emitentów papierów wartościowych i inwestorów. W artykule wskazano na szczególną rolę organizatorów rynków kapitałowych w zapobieganiu, stworzeniu metod reakcji uprzedniej i następczej oraz ograniczeniu występowaniu zjawisk naruszeń ZUOG. Uwaga została zwrócona na zasady corporate governance jako instytucję, która została wykreowana jako odpowiedź na występujące naruszenia ZUOG. Przedstawiono również ogólne wyniki badań własnych relacji zachodzącej pomiędzy deklarowaniem niestosowania przez spółki publiczne zasad corporate governance, a wrażliwością tych spółek na występowanie naruszeń ZUOG w badanych obszarach.

Abstract

The violations of honesty stock trading exchange rules as a creating factor of development and functioning of capital markets

Key words: honesty stock exchange trading rules, capital market, participant of capital market, organizer of capital market, corporate governance

The article undertakes the attempt to define the honesty stock exchange trading rules (“ZUOG”) and characterizes the fields of these violations. The article is the analyze of the violations of ZUOG in order to present the impact of this violations on the development and functioning of capital markets. The analyze of consequences of violations for capital markets was conducted including the violations made by issuers of securities and investors. The article indicates the special role of the organizers of capital markets in preventing, creating the methods of action and reaction and also limiting the phenomena of violations of ZUOG. The attention was paid to corporate governance rules as an institution, which were created as an response to violations of ZUOG. The articles presents general outcomes of own researches of the relation between declaring by public companies of corporate governance rules and presents sensitivity of this companies at violations of honesty stock exchange rules in research areas.