Klasyfikacja modeli zmienności typu GARCH dla stóp zwrotu OFE
Monika Papież, Sławomir Śmiech
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W artykule dokonano oceny efektywności OFE, którą utożsamiono ze zmiennością szeregu stóp zwrotu poszczególnych OFE. Aby ocenić, czy dwa szeregi charakteryzują się identycznym ryzykiem sprawdzono, czy procesy generujące zmienność mają identyczne parametry (jeśli założymy, że są takiej samej klasy, np. GARCH(1,1)). Do weryfikacji hipotezy o identyczności parametrów wykorzystano statystyke Walda. Następnie dokonano pogrupowania szeregów (OFE) ze względu na podobieństwo zmienności (wzorców zmienności) stóp zwrotu. W tym celu wykorzystano dystans pomiędzy modelami charakteryzującymi stopy zwrotu poszczególnych funduszy OFE. Na tej podstawie wskazano grupy funduszy, które charakteryzują się podobną dynamiką zmienności (podobnym ryzykiem). Analizę przeprowadzono dla lat 2001-2008.