Inwestycje VC/PE w spółki high-tech – trend długookresowy
Artur Zimny
Uniwersytet Łódzki

Streszczenie polskie

W artykule zbadano rzeczywistą skłonność do kierowania inwestycji Private Equity (i ich subkategorii – inwestycji Venture Capital) do spółek określanych jako „high tech”. Zbadano dane z okresu 1990-2010 dla USA, Europy oraz Polski. Analiza wykazała, że udział środków przeznaczanych na finansowanie spółek high tech rzeczywiście jest wysoki przy inwestycjach Venture Capital (zwłaszcza przy szerokim rozumieniu high tech), ale już dla całej kategorii Private Equity w ostatnich latach dominujące są inwestycje w branże tradycyjne, zatem kojarzenie ich z nowymi technologiami należy uznać za obecnie nieuzasadnione. Ogromny wzrost zainteresowania spółkami high tech nastąpił w okresie boomu internetowego (rok 2000), jednak od tego czasu skłonność do inwestowania zarówno środków Venture Capital, jak i Private Equity ogółem, w spółki nowych technologii w USA i w Europie znacząco spadła i w ostatnim 5-leciu pozostaje względnie stała (wyjątkiem jest wzrost udziału europejskich inwestycji VC w high tech rozumiane wąsko). W Polsce inwestycje VC i PE w high tech są mniej popularne, niż w USA i w Europie, a skłonność do inwestowania w nie w ostatniej dekadzie należy uznać raczej za spadkową.

Słowa kluczowe: Private Equity, Venture Capital, finansowanie alternatywne, high tech, nowe technologie, spółki technologiczne

 

VC/PE investments in high tech companies – long term trend

The article contains the examination of the actual propensity of allocation of Private Equity investments (and their subcategory – Venture Capital investments) into companies defined as “high tech”. Data for 1990-2010 period were examined for the U.S., Europe and Poland. The analysis showed that the proportion of money allocated to financing high tech companies is really high for Venture Capital investments (especially when wide meaning of high tech term is applied), but for the entire category of Private Equity in recent years investments are dominated by traditional industries, and therefore linking Private Equity with investments in high tech should be nowadays considered as not justified. There was an enormous growth of interest in high tech companies during the Internet Boom (year 2000), but since then the propensity of Venture Capital investments and total Private Equity investments in high tech companies in U.S. and in Europe decreased considerably and in the last 5-year period it stays relatively constant (the exception is an increase of European VC investments in high tech defined narrowly). In Poland VC and PE investments in high tech companies are less popular, than in U.S. and Europe, and the propensity to invest in them in the last decade should be considered rather as decreasing.

Keywords: Private Equity, Venture Capital, alternative financing, high tech, high technologies, technology companies