Ewolucja teorii struktury kapitału
Joanna Błach
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Kształtowanie struktury kapitału jest istotnym elementem strategii finansowej przedsiębiorstwa, decydującym o poziomie ryzyka finansowego, wysokości średnioważonego kosztu kapitału oraz wielkości pozostających do dyspozycji przedsiębiorstwa przepływów pieniężnych. W literaturze z zakresu finansów przedsiębiorstw wiele miejsca poświęca się zagadnieniom związanym z kształtowaniem właściwej struktury kapitału oraz rozważaniom na temat wpływu doboru źródeł finansowania na wartość przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu wskazano najważniejsze etapy ewolucji teorii struktury kapitału współczesnego przedsiębiorstwa.