Brak płynności i transparentności rynków finansowych jako wybrane przyczyny zaburzeń w latach 2007-2008
Anna Krześniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Głównym celem artykułu jest zilustrowanie, w jaki sposób brak płynności i transparentności innowacji finansowych przyczynił się do zwiększenia skali kryzysu na globalnych rynkach finansowych. Duża skala strat instytucji finansowych wynikała w znacznej mierze stąd, że gdy w pierwszej połowie 2007 r. pojawiły się pierwsze symptomy spadku zaufania do strukturyzowanych pochodnych kredytowych, zabrakło płynnego rynku tych instrumentów, który pozwoliłby na ich efektywną wycenę i rozliczenie strat. Dodatkowo, ujawniony w trakcie kryzysu brak transparentności nowych rynków spotęgował niepewność w systemie finansowym, co przyczyniło się z kolei do znacznego ograniczenia obrotów na rynku międzybankowym. Analizując rozwój i załamanie rynku CDO, artykuł uwypukla znaczenie płynności i przejrzystości rynków finansowych. Artykuł wskazuje, że w wyniku doświadczeń obecnego kryzysu płynność i transparentność instrumentów finansowych będą w przyszłości czynnikiem decydującym o tym, które innowacje finansowe będą miały szansę na stworzenie płynnego rynku, a które pozostaną indywidualizowanym produktem finansowym.