Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce
Piotr Misztal
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych czynników determinujących tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie 2000-2009, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (model wektorowej korekty błędem – VECM). Wszystkie dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodzą z baz statystycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Financial Statistics). Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły pozytywny i istotny wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dynamikę produktu krajowego brutto w Polsce, lecz czynnik ten okazał się najmniej znaczącą determinantą wzrostu gospodarczego.

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, model wektorowej korekty błędem (VECM)

Foreign direct investments as a factor of economic growth in Poland

Summary

The main aim of the study is to analyze the main determinants of economic growth in Poland in the period 2000-2009, with particular emphasis on the importance of foreign direct investments. In the article were used a research methods based on the literature study in the field of international economics and international finance as well as econometric methods (vector error correction model – VECM). All statistics used in the work comes from the statistical database of the International Monetary Fund (International Financial Statistics). Results of investigation confirmed a positive and significant impact of foreign direct investments on the dynamic of Gross Domestic Product in Poland, but this factor was the least important determinant of economic growth.

Keywords: Economic growth, foreign direct investments, vector error correction model (VECM)