Analiza wartości spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie
Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Uniwersytet Szczeciński

Inwestowanie w papiery wartościowe jest bardzo złożone. W przypadku inwestowania długoterminowego, podstawą analiz i badań mogą być elementy analizy fundamentalnej. Jej kluczowym elementem jest ustalenie wartości wewnętrznej. W tym zakresie zastosowanie mają formalne procedury wyceny oraz mierniki rynkowe dzięki którym inwestorzy oceniają wartość danej spółki. Badanie empiryczne dotyczy analizy wybranych czynników oceny rynku kapitałowego w Polsce oraz wybranych mierników wartości spółek notowanych na GPW w Warszawie. Analiza została przeprowadzona w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem wybranych miar statystycznych. W ten sposób można zaobserwować jak poszczególne czynniki kształtowały się w czasie i jaki ma to związek z określeniem stanu rynku w Polsce. Tym samym analityk ma możliwość wstępnego rozpoznania jego atrakcyjności inwestycyjnej Ponadto zbadanie relacji między wybranymi czynnikami stanu rynku a wybranymi miernikami wartości spółek pozwoli określić czy relacje takie w ogóle zachodzą i jaki ma to wpływ na wykorzystanie danych informacji w praktyce inwestowania. Analiza dotyczy lat 2002 – 2008.